SPEDIČNÍ EXPERT

Jediný komplexní systém vzdělávání uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců zasílatelských firem.

Informace o kurzu SPEDIČNÍ EXPERT

Komplexní program celoživotního vzdělávání v dopravních a přepravních oborech je jedním z poslání Institutu Jana Pernera, obecně prospěšné společnosti. S ohledem na toto poslání je jedním ze zřizovatelů i Univerzita Pardubice – Dopravní fakulta Jana Pernera. Za více než 10 let činnosti tento program vychoval přes 200 expertů, přičemž většina z nich nalezla brzy uplatnění ve vyšších manažerských pozicích dopravních a logistických firem či specializovaných školských zařízení. Vzdělávací program s názvem „Spediční expert“, uskutečňovaný na základě akreditace, udělené Svazem spedice a logistiky ČR a pod jeho trvalým odborným sledováním, je realizován na vysoké úrovni převyšující svou komplexností a kvalitou i cenou různé vzdělávací programy nabízené mnohdy pouze na čistě komerční bázi.

Obsah vzdělávacího projektu „Spediční expert“ naplňuje požadavky na zvýšení znalostí pracovníků v oblasti spedice, které byly v rámci celého světa přijaty organizací FIATA, sdružující všechny národní spediční svazy. Jako výrazná motivace pro vzdělávání odborníků v této problematice byla přijata myšlenka udělování prestižního titulu „spediční expert“ (odtud i název celého projektu) těm absolventům vzdělávacích kurzů, kteří splní stanovené požadavky a prokáží i získané znalosti.

Úspěšní absolventi kurzu mají navíc právo požádat o udělení FIATA diplomu, který jim otevírá dveře do světa mezinárodní spedice a výrazně zvyšuje jejich šance na uplatnění na mezinárodním trhu práce.

Chápeme však dynamiku současného světa a proto jsme připravili variantu intenzivního studia, upřednostňujícího domácí přípravu před lekcemi přednášenými našimi specialisty. Tato forma e-learningu, zkrácená na 1 semestr, umožňuje účastníkům po domácí přípravě vybrané problémy konzultovat s vyučujícím-specialistou, a poté se ucházet o dosažení titulu „Spediční expert“ ve zkráceném termínu. Samozřejmostí této varianty je poskytnutí výukových materiálů v elektronické podobě.

I ti, kteří zatím necílí na dosažení univerzální znalosti a tomu odpovídající certifikace, však nepřijdou zkrátka. V rámci již zpracovaného a certifikovaného souboru modulů nabízíme možnost rozšířit si svoje znalosti ve vybraném modulu či skupině modulů. Tato varianta opět využívá výhod e-learningu a osobních konzultací, čímž okruh možných zájemců zahrnuje nižší a střední management specializovaných dopravních a spedičních firem, učitele středních a vyšších odborných škol a v neposlední řadě zástupce veřejnosti.

Podrobnější informace o jednotlivých programech naleznete pod následujícími odkazy:

Spediční expert

plná varianta (A)

Forma studia, v rámci které zájemce zpracovává odbornou práci, jejíž téma a zaměření si volí s ohledem na aktuální problémy své každodenní praxe. Obhajoba práce je součástí ukončení studia.

Spediční expert

intenzivně (B)

Forma studia, založená v převažující míře na samostudiu doporučené literatury, umožňuje maximální využití praktických znalostí a zkušeností, a tím i zkrácení studijní doby na minimum.

Spediční expert

e-learning (C)

Forma studia, při které si zájemce sám určí (podle svých znalostí a zkušeností), o které z vybraných modulů má zájem, načež obdrží studijní podklady v elektronické podobě a kontakt na konzultanta, který jej studiem provede.